info@academie-nieuwezorg.nl

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden van AcademieNieuwezorg gebaseerd op adviezen van de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad.

De algemene voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Indien u vragen heeft over de voorwaarden, dan lichten wij deze graag toe.

Kamer van Koophandel 

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
TopSupport Farmacie en Zorg B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 20095191

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 1 oktober 2018 tussen de AcademieNieuwezorg.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen AcademieNieuwezorg en de deelnemer komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, fax, e-mail, internet of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.

3.2 Door digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de cursist in met deze studievoorwaarden en deelname aan de AcademieNieuwezorg.

3.4 Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging.
De inschrijving wordt definitief:
– wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de AcademieNieuwezorg door te laten doorgaan en er een juiste samenhang is tussen de deelnemers.

3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus vol is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus waarbinnen nog wel plaats is.

Artikel 4. Uitvoering cursussen

4.1 AcademieNieuwezorg verzorgt de cursus zoals deze op de website of in de brochure is omschreven. Onder voorbehoud van definitieve beschikbaarheid van sprekers. 

4.3 Bij onverhoopt het niet aanwezig kunnen zijn van de deelnemer kan in overleg een collega worden afgevaardigd.

4.4 Bij afwezigheid van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.

4.5 Annulering. In geval van annulering van de AcademieNieuwezorg zal het volledige bedrag worden gerestitueerd.

Artikel 5. Post-WO certificering

De Post-WO certificering is een additioneel onderdeel van de AcademieNieuwezorg en hiervoor dient een afzonderlijke overeenkomst te worden afgesloten.

Artikel 6. Prijzen

De opgegeven prijzen van de AcademieNieuwezorg zijn prijzen in euro’s, exclusief BTW. Aan alle informatie vooraf, tijdens en achteraf verstrekt zijn geen kosten verbonden. Hetzelfde is van toepassing voor deelname aan een Derde Kamer Diner, ontvangst digitale Nieuwsbrief Farmacie en zorg. De prijs is inclusief door de organisatie aangewezen hotelaccommodatie inclusief ontbijt, lunch en diner. Tot en met het diner zijn de kosten voor rekening van de AcademieNieuwezorg. Nadien, alsmede het gebruik van de minibar op de hotelkamer en parkeerkosten komen voor rekening van de deelnemer aan de AcademieNieuwezorg

Artikel 9. Ondersteunende informatie 

Deze zal digitaal en zonder extra kosten aan de deelnemer worden verstrekt waarbij wij, tenzij anders gecommuniceerd, het principe van right to copy hanteren

Artikel 10. Betaling

10.1 Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door AcademieNieuwezorg is de deelnemer het gehele cursusgeld verschuldigd. Uitzonderingen hierop zijn schriftelijk of per e-mail bevestigd.

10.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

Artikel 11. Klachten en geschillen

11.1 AcademieNieuwezorg streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de cursus binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij AcademieNieuwezorg, nadat de deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De cursist maakt zijn klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze.

11.3 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

11.4 Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

AcademieNieuwezorg,

Roelof Hartplein 13H

1071 TS Amsterdam

info@academie-nieuwezorg.nl

020-8454018